Ophævelse af Lejemål - Det skal du være opmærksom på

Læs mere om reglerne her

Ophævelse af lejemål

Udlejer har i visse tilfælde lov til at ophæve lejeaftalen. Ved en ophævelse bringes lejeaftalen til ophør med øjeblikkelig virkning, hvilket betyder at lejer skal fraflytte lejeboligen straks. Det kan blive aktuelt for både lejer eller udlejer når den modsatte part handler i strid med lejekontrakten eller lovgivningens bestemmelser.

For at en ophævelse af et lejemål kan finde sted, kræver det som udgangspunkt, at der er tale om grov misligholdelse af de forpligtelser lejer har i henhold til lejeaftalen eller bestemmelser i lejeloven. Lovgivningens bestemmelser på dette punkt, står beskrevet i lejelovens § 182, som beskriver i hvilke tilfælde et lejemål kan ophæves af udlejeren. En grov misligholdelse kan eksempelvis være:

·       Lejer betaler ikke husleje eller anden pligtig pengeydelse til tiden

·       Lejemålet bruges til andet, end der er aftalt i lejekontrakten

·       Lejer bor ikke i lejemålet, eller er fraflyttet før tid, uden at aftale det med udlejeren

·       Lejer har vanrøgtet lejemålet ved at påføre det skade eller på anden vis ødelagt lejemålet

·       Lejer overlader lejemålet til andre, som ikke er en del af husstanden

Derudover kan manglende overholdelse af god skik og orden medføre en opsigelse af lejemålet. Det gælder hvis lejer tilsidesætter sine pligter i forhold til god skik og orden, er til gene for de øvrige beboere eller udlejeren. Herunder kan udlejeren bl.a. opsige lejeren hvis der udøves eller trues med fysisk vold eller chikane, eller lejer på anden vis har en adfærd som medfører gener for de pågældende personer.

Påkrav til lejer før ophævelse af lejemålet

Det er generelt forudsat, at udlejer først fremsender en indsigelse eller et påkrav til lejer, før udlejer kan benytte sig af ophævelsesadgangen. Udlejer skal altså give lejeren mulighed for at indrette sig efter udlejers indsigelser eller påkrav, før udlejer skriftligt kan hæve lejekontrakten.

Derudover gælder der en særlig regel for manglende betaling af husleje, som forudsætter at der er forløbet en frist på 14 dage, samt udlejer har sendt et påkrav om huslejebetaling til lejeren.
Påkravet om manglende betaling af husleje eller anden pligtig pengeydelse må først sendes til lejer 3 hverdage efter seneste betalingsdato. 

Vil du høre mere om Boligflow?